See content specific to your location.
Continue

1. Prawo autorskie

Wszystkie prawa w zakresie prawa autorskiego do niniejszej Witryny internetowej znajdują się w posiadaniu Velcro IP Holdings LLC oraz jej jednostek stowarzyszonych („Velcro Companies”) i są niniejszym zastrzeżone. Velcro Companies niniejszym upoważnia Państwa do sporządzenia pojedynczej kopii treści wyświetlanej w tej Witrynie Internetowej do wykorzystaniu w celu nabycia wiedzy, oceny lub pozyskania usług albo produktów Velcro Companies. Wyrażają Państwo zgodę na to, aby każda sporządzona kopia była opatrzona adnotacją o treści: „Velcro IP Holdings LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone’’. Nie zostaje Państwu udzielona żadna inna zgoda na drukowanie, kopiowanie, odtwarzanie, dystrybucję, przesyłanie, ładowanie, pobieranie, przechowywanie, wykonywanie, prezentowanie publiczne, wprowadzanie zmian lub modyfikowanie treści zawartej w tej Witrynie Internetowej.

2. Znaki towarowe

Niniejsza Witryna Internetowa zawiera wiele znaków towarowych, znaków serwisowych i nazw handlowych Velcro Companies. Wszystkie takie powyższe znaki i nazwy stanowią własność Velcro Companies. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie posiadają prawa, tytułu ani udziału w znakach towarowych i zobowiązują się Państwo, że nie będą podejmowali działań zmierzających do zarejestrowania żadnego znaku, który jest łudząco podobny do któregokolwiek znaku lub nazwy handlowej Velcro Companies. Znaki towarowe innych osób/podmiotów są zidentyfikowane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a Velcro Companies uznaje ich prawa. Prosimy o zapoznanie się z naszą stroną poświęconą znakom towarowym, aby uzyskać więcej informacji.

3. Zastrzeżenie

Wszelkie informacje podane w niniejszej Witrynie internetowej podlegają zmianie bez powiadomienia. Mimo dokładania wysiłków, by uczynić tę stronę pomocną i precyzyjną, mając na uwadze jej otwarty charakter oraz możliwość pojawienia się błędów z uwagi na przechowywanie i przesyłanie informacji cyfrowych, Velcro Companies nie gwarantuje precyzji informacji podawanych w niniejszej Witrynie internetowej. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZAMIESZCZANE W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ PODAWANE W STANIE „W JAKIM SĄ” BEZ WYRAŻONYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI. VELCRO COMPANIES NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, Z UWZGLĘDNIENIEM DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. VELCRO COMPANIES NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ BĘDĄ DZIAŁAŁY W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA LUB SERWER SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. VELCRO COMPANIES NIE GWARANTUJE ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE DO UŻYTKU W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ POPRAWNE, DOKŁADNE, RZETELNE LUB W INNY SPOSÓB PRZYDATNE.

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE BĘDĄ PAŃSTWO UPRAWNIENI DO ODZYSKANIA OD VELCRO COMPANIES JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU STRAT INCYDENTALNYCH, WTÓRNYCH, POŚREDNICH, ODSZKODOWAŃ KARNYCH / O CHARAKTERZE NAWIĄZKI LUB SPECJALNYCH (PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES) (Z UWZGLĘDNIENIEM ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY ZLECEŃ, UTRATY ZYSKÓW LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA) BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO UREGULOWANE UMOWNIE, WYNIKA Z DELIKTU (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBANIA) LUB W INNYM TRYBIE, WYNIKAJĄCYCH Z FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JEJ DOTYCZĄCYCH LUB DOWOLNYCH PRODUKTÓW NABYTYCH Z JEJ WYKORZYSTANIEM NAWET, JEŚLI SPÓŁKA VELCRO COMPANIES ZOSTAŁA POINFORMOWANA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA OGRANICZENIE GWARANCJI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZATEM NIEKTÓRE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA W NINIEJSZYCH WARUNKACH MOGĄ NIE MIEĆ WOBEC PAŃSTWA ZASTOSOWANIA.

4. Dążenie do zapewnienia prywatności

Strategia Velcro Companies polega na przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Velcro Companies nie będzie sprzedawać, rozpowszechniać ani udostępniać żadnych z Państwa danych umożliwiających osobistą identyfikację osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczy to zakresu wymaganego przez prawo lub jest konieczne, aby spółka Velcro Companies mogła Państwu zapewniać produkty lub usługi. Velcro Companies uznaje znaczenie ochrony informacji przesyłanych za pośrednictwem Witryny internetowej i stara się zapewnić zabezpieczenia mające na celu ochronę tychże informacji.  Niemniej, spółka Velcro Companies nie może zagwarantować, że jakikolwiek handel lub komunikacja elektroniczna są bezpieczne. Velcro Companies podejmie stosowne działania mające na celu zabezpieczenie i ochronę wszystkich informacji umożliwiających identyfikację osobistą lub informacji typowych dla klienta przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i wprowadzaniem do nich zmian.

5. Powiązane strony

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać linki do witryn zewnętrznych. Velcro Companies nie zatwierdza ani nie kontroluje takich witryn i nie przyjmuje odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem takich witryn lub dowolnych towarów lub usług, które można nabyć z tychże witryn. Ponadto nie można zamieszczać linków do jakiejkolwiek części niniejszej Witryny internetowej ani umieszczać jej w ramce („frame”) bez uprzedniej pisemnej zgody Velcro Companies.

6. Przekazywanie informacji

VELCRO COMPANIES NIE CHCE OTRZYMYWAĆ OD PAŃSTWA INFORMACJI POUFNYCH ANI ZASTRZEŻONYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, JEŚLI NIE POSIADAJĄ PAŃSTWO ODRĘBNEJ PISEMNEJ UMOWY PODPISANEJ PRZEZ VELCRO COMPANIES DOTYCZĄCEJ UDOSTĘPNIANIA TAKICH INFORMACJI. PRZESYŁAJĄC DO VELCRO COMPANIES INFORMACJE UWZGLĘDNIAJĄCE, MIĘDZY INNYMI, WSZELKIE UWAGI, SUGESTIE, POMYSŁY, OBRAZY, PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNE LUB INNE INFORMACJE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY ALBO W INNYM TRYBIE ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH BEZ ODRĘBNEJ PISEMNEJ UMOWY Z VELCRO COMPANIES DOTYCZĄCEJ PRZEKAZYWANIA PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJI, ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE VELCRO BĘDZIE POSIADAĆ WYŁĄCZNE PRAWO WŁASNOŚCI DO WSZYSTKICH OBECNYCH I PRZYSZŁYCH PRAW DO TAKICH INFORMACJI, BEZ WYNAGRODZENIA ANI INNEGO ZOBOWIĄZANIA WOBEC PAŃSTWA, A PAŃSTWO NIEODWOŁALNIE UCHYLAJĄ I ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO NIEDOCHODZENIA ŻADNYCH PRAW DO TAKICH INFORMACJI PRZECIWKO VELCRO COMPANIES.

7. Zwolnienie z odpowiedzialności

W związku z Państwa dostępem do niniejszej Witryny internetowej zobowiązują się Państwo do zwolnienia i niepociągania do odpowiedzialności Velcro Companies z tytułu jakichkolwiek rzeczywistych strat, odpowiedzialności, odszkodowań, kosztów i nakładów, bądź zagrożenia powyższymi (z uwzględnieniem zasadnych honorariów adwokackich / kosztów zastępstwa procesowego) odniesionych lub poniesionych przez Velcro Companies, które wynikają z naruszenia przez Państwa „Regulaminu Witryny internetowej” lub Państwa zaniedbania, celowego, noszącego znamiona oszustwa lub niezgodnego z prawem działania lub zaniechania w związku z korzystaniem przez Państwa z niniejszej Witryny internetowej.

Więcej informacji

W przypadku pytań dotyczących naszych informacji prawnych lub innej własności intelektualnej, prosimy o kontakt e-mailem na adres: legal@velcro.com.