See content specific to your location.
Continue

Przejrzystość w łańcuchu dostaw w stanie Kalifornia

Przejrzystość w łańcuchu dostaw w stanie Kalifornia

Oświadczenie dotyczące ustawy o przejrzystości łańcuchów dostaw w stanie Kalifornia [California Transparency in Supply Chains Act]

Velcro Companies i jej jednostki stowarzyszone (zwane łącznie „Spółką”) realizują cele ustawy o przejrzystości łańcuchów dostaw w stanie Kalifornia, nakładającej wymóg, aby spółki ujawniały działania podejmowane w celu zapewnienia, że w ich łańcuchach dostaw nie występuje zjawisko niewolnictwa ani handlu ludźmi. W tym celu Spółka dąży do zapewniania zachowywania norm jakości i bezpieczeństwa w naszym łańcuchu dostaw oraz sprawiedliwego traktowania pracowników zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Podjęliśmy następujące działania, które mają pomóc w niedopuszczaniu do występowania zjawiska niewolnictwa i handlu ludźmi w naszym łańcuchu dostaw:

1. Okresowo weryfikujemy nasz łańcuch dostaw oraz bazę dostawców w celu ustalenia poziomu zagrożenia związanego z każdym dostawcą w odniesieniu do niewolnictwa i handlu ludźmi w oparciu o naszą znajomość ich branż oraz ich kraju pochodzenia oraz jeśli dojdziemy do przekonania, że należy to uczynić, zmienimy źródło dostawy na dostawcę, którego cechuje niższy poziom zagrożenia. Pracownicy i przedstawiciele spółki przeprowadzają wizytacje dostawców zlokalizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych w trybie okresowym i potwierdzają, że na podstawie ich wiedzy i informacji dostawca nie angażuje się działania noszące znamiona niewolnictwa lub handlu ludźmi. Nie rozpoczęliśmy jeszcze prowadzenia niezależnych, nieogłaszanych audytów dostawców zewnętrznych, ani nie korzystaliśmy z usług podmiotów zewnętrznych w celu weryfikacji zagrożeń w naszym łańcuchu dostaw.

2. W celu spełnienia postanowień ustawy dotyczących certyfikacji dostawców, każdy z naszych bezpośrednich dostawców potwierdza nam, że przestrzega „Kodeksu postępowania dostawcy” Spółki, który można znaleźć tutaj.

3. Jeśli pojawi się jakakolwiek podstawa rodząca nasze przekonanie, że dostawca nie przestrzega postanowień „Kodeksu postępowania dostawcy spółki” w zakresie, w jakim dotyczy to ustawy o przejrzystości łańcuchów dostaw w stanie Kalifornia,podejmiemy stosowne działania, z uwzględnieniem usunięcia dostawcy z bazy dostawców spółki lub, w przypadku mniej rażącego naruszenia, możliwości wyeliminowania niezgodności z przepisami poprzez opracowanie i realizację planu działań naprawczych.

4. Zapewniamy, że kluczowi pracownicy Działu Zamówień/Łańcucha Dostaw naszej spółki są przeszkoleni w zakresie identyfikacji i reagowania na problemy dotyczące zagrożeń w łańcuchu dostaw, takich jak praca przymusowa lub praca dzieci, w ramach procedury zamówień i będziemy oceniać zapotrzebowanie na szkolenia dodatkowe lub przypominające w zależności od okoliczności.

5. Nasz „Kodeks postępowania spółki” uwzględnia postanowienia dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi, i wymagamy, aby każdy pracownik zapoznał się z treścią „Kodeksu postępowania” i przestrzegał jego postanowień. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych z uwzględnieniem rozwiązania stosunku pracy włącznie.

Spółka żywi przekonanie, że ww. działania będą promować cele ustawy i zapobiegać występowaniu przejawów niewolnictwa i handlu ludźmi w naszym łańcuchu dostaw.