See content specific to your location.
Continue

Velcro Companies Kodeks postępowania dla dostawców

Velcro Companies Kodeks postępowania dla dostawców

Niniejszy „Kodeks postępowania dostawcy” określa w zarysie oczekiwania Velcro Companies oraz jej jednostek stowarzyszonych (zwanych łącznie „Spółką”) dotyczące dziedzin takich jak: uczciwość w zakresie prowadzonej działalności, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz zarządzanie środowiskiem.  Dostawcy, handlowcy, wykonawcy, konsultanci, agenci oraz inne jednostki zapewniające towary i usługi (zwani łącznie „Dostawcami”), współpracujące ze Spółką są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego „Kodeksu postępowania dostawcy”.  Prosimy o powiadomienie swoich pracowników o konieczności zapoznania się z „Kodeksem postępowania dostawcy”.  „Kodeks postępowania dostawcy” Spółki służy uzupełnieniu postanowień innych regulaminów i norm w nim przywoływanych.  Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym „Kodeksie postępowania dostawcy” stanowi uzupełnienie wszelkich innych zobowiązań umownych, jakie może mieć Dostawca wobec Spółki zgodnie z zamówieniem zakupu, postanowieniami umowy na świadczenie usług lub umowy na dostawę albo dowolną inną dokumentacją obowiązującą pomiędzy Spółką a Dostawcą, która ma zastosowanie względem dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz Spółki.

Zasady postępowania w biznesie

Spółka oczekuje, że jej Dostawcy będą prowadzić współpracę w sposób etyczny, zgodnie z prawem, wykazując się uczciwością, szczerością oraz przejrzystością oraz będą przestrzegać następujących zasad:

1. Przestrzeganie prawa. Dostawcy winni prowadzić swoją działalność zgodnie z wszelkimi obowiązującymi ustawami, przepisami oraz rozporządzeniami krajów, w których prowadzą swoją działalność.

2. Zakaz wykorzystywania pracy dzieci. Dostawcy winni zatrudniać wyłącznie pracowników, którzy spełniają obowiązujący wymóg dotyczący wieku minimalnego zdefiniowany w ustawie lub przepisach krajowych, jak również przestrzegać odpowiednich norm Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zakazuje się dopuszczania do wykonywania pracy przez dzieci, jeśli taka praca sposób nieodpowiedni zaburza im możliwość uczęszczania do szkoły lub pracy, która naraża je na nadmierne zagrożenia fizyczne, które mogą im zaszkodzić w kontekście rozwoju fizycznego, umysłowego lub emocjonalnego.

3. Zakaz stosowania wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej. Dostawcy nie będą korzystać pracy odbywanej na zasadzie służby noszącej znamiona niewolnictwa, wymuszonej ani przymusowej, niewolniczej ani służebnej, jak również nie będą stosować kar cielesnych, gróźb stosowania przemocy lub innych form agresji o charakterze fizycznym, seksualnym, psychologicznym ani słownym jako metody dyscyplinowania czy kontroli.

4. Zapewnianie godziwego wynagrodzenia, godzin pracy i świadczeń. Dostawcy winni zapewniać godziny pracy, wynagrodzenia i świadczenia zgodnie z przepisami oraz normami branżowymi, z uwzględnieniem postanowień dotyczących wynagrodzeń minimalnych, nadgodzin, innych elementów wynagrodzenia oraz świadczeń przewidzianych z mocy prawa.

5. Zachęcanie do zróżnicowania wśród pracowników oraz zapewniania miejsca pracy wolnego od dyskryminacji. Dostawcy winni podejmować decyzje o zatrudnieniu w oparciu o kwalifikacje, umiejętności, sposób działania i doświadczenie, a nie cechy lub przekonania osobiste.

6. Przestrzeganie prawa pracowników do swobody zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych, zgodnie z przepisami miejscowymi. Dostawcy winni przestrzegać praw pracowniczych w zakresie przystępowania lub powstrzymywania się od przystępowania do stowarzyszeń oraz posiadania swobody zawierania układów zbiorowych tam, gdzie miejscowe przepisy nadają takie prawa.

7. Zapewnianie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Aktywne zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w celu zapewniania środowiska wolnego od incydentów, w którym zapobiega się kontuzjom i dolegliwościom powstającym w miejscu pracy. Ponadto Dostawcy winni zapewniać zdatną do picia wodę i stosowne toalety; wyjścia przeciwpożarowe i podstawowy sprzęt gaśniczy; zestawy pierwszej pomocy oraz dostęp do reakcji na zagrożenie o charakterze środowiskowym, pożarowym czy medycznym.

8. Przeprowadzanie działań z zachowaniem dbałości o środowisko. Dostawcy winni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących środowiska i rozważyć możliwości ochrony zasobów przyrodniczych, recyklingu, kontroli zużycia wody, zmniejszenia ilości odpadów u źródła oraz kontroli zanieczyszczania, aby zapewnić czystsze powietrze i wodę, a także w celu obniżenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

9. Uczciwe konkurowanie w celu uzyskiwania zamówień Spółki. Dostawcy winni przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych i korupcji, konkurencji lub własności oraz korzystania z praw własności intelektualnej. Oferowanie, przekazywanie i przyjmowanie korzyści majątkowych, „przysług” lub czegokolwiek wartościowego, aby uzyskać niestosowną przewagę w zakresie prowadzonej działalności umniejsza swobodę przedsiębiorczości oraz istotę koncepcji konkurencji.  Ponadto pozyskiwanie lub dokonywanie uzgodnień lub ustaleń z klientami, dostawcami, przedstawicielami władz lub osobami trzecimi w celu uzyskania korzyści osobistej lub przewagi w ramach prowadzonej działalności przy pomocy niewłaściwych lub niezgodnych z prawem środków jest surowo wzbronione.

10. Przestrzeganie regulaminów Spółki dotyczących upominków i rozrywki oraz konfliktów interesów w kontaktach z pracownikami Spółki.  Dostawcom zabrania się oferowania i wręczania upominków pracownikom Spółki, które naruszają postanowienia „Regulaminu Spółki dotyczącego upominków i rozrywki” oraz „Regulaminu dotyczącego konfliktu interesów”. Prosimy zauważyć, że te regulaminy mają zastosowanie względem  WSZYSTKICH pracowników i działów Spółki. NIGDY nie powinieneś zostać poproszony przez pracownika Spółki o upominek lub rozrywkę, ani też nie powinno panować względem ciebie OCZEKIWANIE, że będziesz wręczać upominek/ proponować skorzystanie z rozrywki pracownikowi lub działowi Spółki. Naruszanie postanowień tych regulaminów może wywierać niewłaściwy wpływ na decyzje biznesowe Spółki i prowadzić do powstania nieuczciwej przewagi, i może skutkować natychmiastową utratą wszystkich obecnych i przyszłych zleceń Spółki.

Zastosowanie względem podwykonawców

Niniejszy „Kodeks postępowania dostawcy” ma również zastosowanie względem każdego podwykonawcy/ wszelkich podwykonawców Dostawcy, którzy dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Dostawcy. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności przez dowolnego podwykonawcę/ dowolnych podwykonawców w taki sposób, jakby osoby te same były Dostawcami.

Audyt

Za uprzednim powiadomieniem, Spółka może przeprowadzać zasadne audyty w celu zweryfikowania przestrzegania postanowień „Kodeksu postępowania dostawcy” przez Dostawcę. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytu podwykonawców Dostawcy pod kątem przestrzegania „Kodeksu postępowania dostawcy” Spółki, a Dostawca umożliwi Spółce jego przeprowadzenie zgodnie z wymogami.

Przypadek naruszenia

Jeśli Dostawca nie zachowa zgodności z postanowieniami „Kodeksu postępowania dostawcy”, Spółka może nałożyć na Dostawcę wymóg wdrożenia planu działań naprawczych, aby usunąć brak zgodności w podanym okresie czasu (który zostanie Spółce podany w formie pisemnej). Jeśli Dostawca nie spełni wymogu wdrożenia planu działań naprawczych, Spółka może zakończyć relację biznesową, z uwzględnieniem zawieszenia składania przyszłych zamówień i ewentualnego zakończenia bieżącej produkcji. Spółka zastrzega sobie prawo do pociągania dostawcy do odpowiedzialności za zasadne koszty dochodzenia w sprawie nieprzestrzegania przepisów.

Spółka zachęca Dostawcę do korzystania z następujących mechanizmów zgłaszania w przypadku, gdy Dostawca posiada wiedzę, że pracownik Spółki angażuje się (lub zaangażował się) w postępowanie, które narusza przywoływane tutaj regulaminy Spółki.

Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2014 r.