See content specific to your location.
Continue

Regulamin ochrony prywatności

Regulamin ochrony prywatności

Data wejścia w życie: 10 Sierpień 2023 r.

Niniejszy regulamin ochrony prywatności ma zastosowanie względem strony www.velcro.pl, która stanowi własność i jest prowadzona przez Velcro USA Inc. lub jej dowolne jednostki stowarzyszone (zwane łącznie „Velcro Companies”, „My”, „Nas”, „Nasze”). Szanujemy Państwa prawa do prywatności oraz cenimy Państwa zaufanie. Niniejszy „Regulamin ochrony prywatności” opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przyjmujemy, wykorzystujemy, udostępniamy, przesyłamy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak również, jakie prawa Państwu przysługują w zakresie ustalenia, co robimy z danymi na temat Państwa, które gromadzimy lub przechowujemy.

Velcro USA odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy są Państwo aktywni na naszej stronie internetowej. Mogą się Państwo z nami kontaktować w dowolnym momencie, korzystając z metod opisanych w niniejszym „Regulaminie ochrony prywatności”.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Gromadzimy od Państwa następujące dane osobowe:

 • informacje teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
 • informacje o Państwa firmie takie jak jej nazwa, wielkość, rodzaj prowadzonej działalności

Wykorzystujemy te informacje na potrzeby:

 • oceny potrzeb Państwa firmy w celu określenia odpowiednich produktów
 • wysłania żądanych informacji o produkcie lub usłudze
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do działu obsługi klienta
 • wysyłania Państwu newslettera
 • wysyłania Państwu informacji marketingowych
 • odpowiadania na Państwa pytania i wątpliwości
 • udoskonalania naszej Witryny internetowej i działań marketingowych
 • prowadzenia badań i analiz
 • wyświetlania treści na podstawie Państwa zainteresowań

2. Udostępnianie informacji

Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim korzystając wyłącznie ze sposobów, które są opisane w niniejszym „Regulaminie ochrony prywatności”. Nie sprzedajemy, nie oddajemy w dzierżawę, ani nie rozpowszechniamy w inny sposób Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Usługodawcy
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe spółkom, które świadczą usługi celem wspierania nas w realizacji czynności w ramach prowadzonej działalności takich jak wysyłanie do Państwa e-maili. Spółki te są upoważnione do korzystania, wyłącznie w razie konieczności, z Państwa danych osobowych w celu świadczenia dla nas takich usług i są umownie zobowiązane do zachowywania poufności w zakresie takich informacji.

Zastrzeżenie o charakterze prawnym
Możemy również ujawniać Państwa dane osobowe:

 • zgodnie z wymogami prawa, na przykład w celu wypełnienia nakazu sądu lub w celu dopełnienia podobnych procedur prawnych
 • gdy w dobrej wierze żywimy przekonanie, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony naszych praw, zapewnienia sobie bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innym, przeprowadzenia dochodzenia w związku z oszustwem lub w reakcji na żądanie władz.

Jeżeli Velcro USA zaangażuje się w procedurę połączenia, przejęcia lub sprzedaży części lub całości swego majątku, zostaną Państwo powiadomieni e-mailem i/lub za pomocą widocznego powiadomienia na naszej Witrynie internetowej o każdej zmianie struktury własnościowej lub wykorzystaniu Państwa danych osobowych, jak również o wszelkich wyborach, jakie mogą Państwu przysługiwać w odniesieniu do swoich danych osobowych, względem dowolnej innej osoby trzeciej za Państwa uprzednią zgodą na dokonanie takiej czynności.

3. Dostęp i wybór użytkownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowymi, z uwzględnieniem przepisów o prywatności obowiązujących w Kalifornii oraz przepisów międzynarodowych takich jak rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych, mogą przysługiwać Państwu pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych.

 • Może przysługiwać Państwu prawo do zażądania informacji o danych osobowych, które na temat Państwa zgromadziliśmy oraz o celu takiego działania, sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii Państwa danych osobowych.
 • Może przysługiwać Państwu prawo do uzyskania swoich danych osobowych w wygodnym do użycia formacie.
 • Może przysługiwać Państwu prawo do zażądania sprostowania, uzupełnienia, zmiany lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, które zgromadziliśmy.

W celu złożenia takich żądań lub wyegzekwowania w innym trybie praw, które mogą Państwu przysługiwać, prosimy o wysłanie e-maila do naszego Działu Obsługi Klienta tutaj lub skontaktowania się z nami telefonicznie lub pocztą korzystając z wyszczególnionych poniżej danych teleadresowych. Odpowiemy na Państwa zapytanie w ciągu 30 dni. Państwa dane zostaną zachowane przez taki okres, w jakim będą potrzebne do świadczenia usług oraz na czas niezbędny do zachowania zgodności ze zobowiązaniami natury prawnej, rozstrzygnięcia sporów oraz wyegzekwowania naszych ustaleń.

Jeśli życzą sobie Państwo ograniczyć zakres wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z opisem przedstawionym w ww. punkcie 1 lub ujawnianie Państwa danych osobowych naszym usługodawcom zgodnie z opisem przedstawionym w ww. punkcie 2, mogą Państwo skontaktować się e-mailem z naszym Działem Obsługi Klienta tutaj lub skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą, korzystając z wyszczególnionych poniżej danych teleadresowych.

Rezygnacja
Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać subskrypcję na nasz newsletter/ nasze newslettery, będziemy się posługiwać Państwa nazwiskiem/ nazwą i adresem e-mail w celu wysyłania do Państwa newslettera.  Mając na względzie poszanowanie Państwa prywatności, mogą Państwo dokonać wyboru zaprzestania otrzymywania naszego newslettera lub e-maili o charakterze marketingowym poprzez skorzystanie z instrukcji rezygnacji z subskrypcji zawartych w tychże e-mailach, uzyskując dostęp do preferencji e-maili na stronie ustawień swojego konta lub mogą się Państwo z nami skontaktować tutaj.

Zakaz dyskryminacji
Nie będziemy Państwa dyskryminować z powodu egzekwowania swoich konsumenckich praw do prywatności.

4. Ramy ochrony danych UE-USA z rozszerzeniem o Wielką Brytanię

Spółka Velcro USA przestrzega ram ochrony danych UE-USA [ang. EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF)] oraz brytyjskiego rozszerzenia unijno-amerykańskiego DPF zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu USA. Spółka Velcro USA potwierdziła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad ram ochrony danych UE-USA (Zasady ram ochrony danych UE-USA [ang. EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles)] w kwestii przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej w oparciu o ramy ochrony danych EU-USA, jak również uzyskanych z Wielkiej Brytanii (oraz Gibraltaru) na mocy brytyjskiego rozszerzenia ram ochrony danych UE-USA. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy postanowienia i niniejszego regulaminu ochrony danych a zasadami ram ochrony danych EU-USA, obowiązywać będą zasady DPF. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ram ochrony danych UE-USA oraz w celu zapoznania się z naszym certyfikatem zapraszamy na stronę: https://www.dataprivacyframework.gov/.

Na mocy postanowień ram ochrony danych, spółka Velcro USA odpowiada za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych, jak również tych, które przekazuje następnie osobie trzeciej występującej w roli jej przedstawiciela. Spółka przestrzega zasad ram ochrony danych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych dalej z UE i Wielkiej Brytanii, oraz postanowień o odpowiedzialności z tytułu dalszego przekazywania danych.

Federalna Komisja Handlu jest właściwa do ustalania czy spółka Velcro USA przestrzega postanowień ram ochrony danych UE-USA oraz brytyjskiego rozszerzenia ram ochrony danych UE-USA. W określonych sytuacjach spółka może podlegać wymogowi ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na prawomocne żądania wysuwane przez organy publiczne, z uwzględnieniem spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego i organów ścigania.

W zakresie skarg dotyczących zgodności z postanowieniami ram ochrony danych nierozpatrzonych w ramach wszelkich innych mechanizmów ram ochrony danych, w określonych okolicznościach istnieje możliwość wystąpienia o wiążący arbitraż. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie ram ochrony danych (DPF).

5.Pliki cookie oraz inne technologie śledzenia

Plik cookie jest niewielkim plikiem tekstowym, który przechowuje się na komputerze użytkownika do celów ewidencyjnych. W tej witrynie korzystamy zarówno z plików cookie, jak i podobnych technologii. Natomiast nie dołączamy danych przechowywanych w plikach cookie do żadnych informacji podawanych przez Państwa w trakcie przebywania na naszej witrynie.

Korzystamy z plików cookie ID sesji i/lub trwałych plików cookie.  Plik cookie ID sesji wygasa, gdy zamykają Państwo przeglądarkę.   Trwały plik cookie pozostaje na Państwa twardym dysku przez dłuższy okres czasu.  Nasze pliki cookie pomagają nam ustalić, które treści naszej witryny są najbardziej efektywne.  Można usunąć trwałe pliki cookie wykonując polecenia podane w katalogu „pomocy” Państwa przeglądarki internetowej.  Jeśli odrzucą Państwo pliki cookie, mogą Państwo nadal korzystać z naszej witryny, natomiast możliwości korzystania z pewnych obszarów naszej strony mogą zostać ograniczone.

Pliki analityczne / pliki rejestru
Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, pewne informacje gromadzimy automatycznie i przechowujemy je w plikach rejestru.  Do takich informacji należą: adresy protokołu internetowego (IP), dostawca usług internetowych (ISP), strony kierujące/ wyjścia, systemy operacyjne, znacznik daty/ dane godziny, dane sekwencji otwieranych stron [ang. clickstream].  Wykorzystujemy te informacje, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników do analizy trendów, zarządzania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie i zbierania danych demograficznych o bazie naszych użytkowników jako całości. Nie łączymy tych automatycznie zbieranych danych z informacjami umożliwiającymi identyfikację osobistą.

Śledzenie przez osoby trzecie
Korzystanie z plików cookie lub podobnych technik śledzenia przez naszych usługodawców, partnerów technicznych lub inne zasoby zewnętrzne (takie jak media społecznościowe) w witrynie nie jest objęte naszym „Regulaminem ochrony prywatności”.  Takie strony zewnętrzne mogą używać plików cookie, czystych plików gif, obrazów i skryptów, aby lepiej pomagały im zarządzać ich treścią w naszej witrynie.   Nie wiążemy zebranych informacji z informacjami, które umożliwiają osobistą identyfikację naszych Klientów lub Użytkowników.

Targetowanie / Re-targetowanie behawioralne
Prowadzimy współpracę z zewnętrzną siecią reklamową na potrzeby zarządzania reklamą na innych stronach.  Nasz partner sieci reklamowej korzysta z plików cookie, internetowych sygnalizatorów nawigacyjnych Web beacons i innych technik śledzenia w celu gromadzenia informacji nieumożliwiających identyfikacji osobistej na temat Państwa działań w tej Witrynie i innych witrynach internetowych w celu dostarczania reklamy ukierunkowanej na podstawie Państwa zainteresowań.   Jeśli życzą sobie Państwo, aby te informacje nie były wykorzystywane w celu przekazywania Państwu reklamy ukierunkowanej, mogą Państwo zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach klikając tutaj. Prosimy mieć na uwadze, że nadal będą Państwo otrzymywać typowe reklamy.

6. Ochrona

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna.  Przestrzegamy ogólnie przyjętych norm w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, zarówno w trakcie przesyłania, jak i po ich otrzymaniu.  Żadna metoda przesyłania w Internecie, ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Zatem nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, mogą się Państwo w nami skontaktować pod adresem: legal@velcro.com.

E-maile o charakterze oszustwa (scam)
Przedstawiamy kilka sposobów identyfikacji e-maili o charakterze oszustwa (scamu):

 • Przed udzieleniem odpowiedzi na e-mail lub otwarcia załączników albo kliknięcia w linki należy potwierdzić tożsamość nadawcy, nawet jeśli wiadomości wyglądają, jakby pochodziły z pewnego źródła. Wszystkie wiadomości e-mailowe z Velcro Companies’ będą pochodzić z adresu: @velcro.com.
 • Należy konsultować wszelkie próby pozyskiwania danych poprzez „phishing” ze swoim Działem Informatycznym.
 • Prosimy o kontakt telefoniczny z Velcro Companies w celu weryfikacji wiadomości pochodzących od nas na nr 1-800-225-0180, wewn. 3.

7.Informacje dodatkowe

Linki do stron podmiotów zewnętrznych
W naszej Witrynie znajdują się linki do innych Witryn internetowych, których praktyki ochrony prywatności mogą się różnić od tych, które stosuje Velcro Companies. Jeśli przekazują Państwo dane osobowe dowolnym takim witrynom, Państwa dane podlegają postanowieniom „Regulaminów ochrony prywatności” tychże witryn. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznawania się postanowieniami „Regulaminów ochrony prywatności” Witryny internetowej, odwiedzanej przez Państwa.

Blog / Forum
Nasza Witryna oferuje publicznie dostępny blog i forum dla społeczności. Należy mieć na uwadze, że wszelkie informacje przekazywane przez Państwa w tych obszarach mogą być czytane, zbierane i wykorzystywane przez innych, którzy mają do nich dostęp. W celu zażądania usunięcia Państwa danych osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, prosimy o kontakt tutaj. Odpowiemy w rozsądnych ramach czasowych. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych; powiadomimy Państwa, gdy nie będziemy w stanie tego zrobić z podaniem przyczyny.

Widżety mediów społecznościowych
Nasza Witryna uwzględnia funkcje mediów społecznościowych takie jak przycisk polubienia dotyczący platformy Facebook i widżety takie jak przycisk „Udostępnij” lub miniprogramy interaktywne, które działają w naszej witrynie. Takie funkcje mogą gromadzić Państwa adres IP, informacje o tym, na jaką stronę wchodzą Państwo na naszej witrynie i mogą ustawiać pliki cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Funkcje mediów społecznościowych oraz widżety są obsługiwane przez podmiot zewnętrzny lub bezpośrednio na naszej Witrynie. Państwa działania z wykorzystaniem tych funkcji podlegają postanowieniom „Regulaminu ochrony prywatności” spółki, które ją dostarczają.

Zmiany w niniejszym Regulaminie
Możemy aktualizować niniejszy „Regulamin ochrony prywatności”, aby uwzględnić zmiany w zakresie naszych praktyk informacyjnych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zasadnicze zmiany, powiadomimy o tym Państwa e-mailem lub przy pomocy środków powiadamiania w niniejszej Witrynie przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu zapoznawania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

8.Zapraszamy do kontaktu

Velcro USA Inc.

95 Sundial Avenue
Manchester, NH 03103
USA

Tel: 800-225-0180

Faks: 603-669-9271


Velcro Europe S.A.

Crta Mataro-Granollers, km 5, 8 08310
Argentona (Barcelona)
Hiszpania

Tel: (+34) 93 758 32 98